FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Regulamin serwisuRegulamin us?ug SMS

1. WST?P
1. FIFAM.info jest serwisem o p?atnym dost?pie do niektrych funkcji oprogramowania, w oparciu o ktre jest zbudowany.
2. Wydawca - wydawc? i administratorem serwisu FIFAM.info jest firma Goal.pl Sp. z o.o., ul. Brata Zenona ?ebrowskiego 4/9707-410 Ostro??ka, NIP: 7582339710
3. U?ytkownikiem jest ka?da osoba odwiedzaj?ca strony serwisu FIFAM.info. U?ytkownikiem Zarejestrowanym jest osoba ktra za?o?y?a Konto, wype?niaj?c formularz rejestracyjny dost?pny w serwisie i dokona?a op?aty rejestracyjnej.
4. Regulamin okre?la rodzaje oraz warunki ?wiadczenia us?ug drog? elektroniczn? przez Bweb Group, jak rwnie? warunki zawierania i rozwi?zywania umw o ?wiadczenie takich us?ug, a tak?e tryb post?powania reklamacyjnego.
5. Ewentualne tre?ci niniejszego regulaminu mog? by? regulowane przez inne przepisy podane i obowi?zuj?ce w poszczeglnych cz??ciach serwisu FIFAM.info.


2. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Do korzystania z us?ugi, niezb?dne jest posiadanie oprogramowana umo?liwiaj?cego dost?p do sieci Internet oraz przegl?dania jego zasobw,  a tak?e aktywnej skrzynk? e-mail.
2. Korzystanie z Serwisu opiera si? o wykorzystanie technologii tzw. Cookies. Informacje zapisywane w plikach cookie na komputerze U?ytkownika umo?liwiaj? korzystanie z serwisu FIFAM.info, a tak?e maj? na celu identyfikacj? U?ytkownika, na co wyra?a on ?wiadomie zgod?. Pliki tego rodzaju s? usuwane z komputera U?ytkownika przy wylogowaniu z serwisu. Przegl?darki internetowe pozwalaj? na wy??czenie przyjmowania plikw cookie. Po wy??czeniu obs?ugi cookies korzystanie z wi?kszo?ci us?ug serwisu FIFAM.info mo?e nie by? mo?liwe.
3. Korzystanie z serwisu mo?? nie by? mozliwe lub cz??ciowo utrudnione w przypadku gdy U?ytkownik nie posiada w przegl?darce w??czonej ob?sugi skryptw Java.


3. ZASADY REJESTRACJI I KORZYSTANIA Z SERIWSU PRZEZ U?YTKOWNIKW ZAREJESTROWANYCH
1. U?ytkownikiem zarejestrowanym staje si? u?ytkownik, ktry dokona? op?aty rejestracyjnej i wype?ni? odpowiedni formularz.
2. Op?at? rejestracyjn? mo?na ui?ci? poprzez specjalnie do tego celu przewidzian? procedur?.
3. Rozliczenia transakcji kart? kredytow?, e-przelewem oraz za pomoc? wiadomo?ci SMS przeprowadzane s? za po?rednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
4. Po dokonaniu formalno?ci zwi?zanych z zap?at? oraz procedur? rejestracji, Zarejestrowany U?ytkownik otrzymuje od Wydawcy uprawnienia pozwalaj?ce na korzystanie z zasobw serwisu w stopniu wi?kszym ni? przewidziane to jest dla zwyk?ych u?ytkownikw.
5. Op?ata rejestracyjna jest dobrowolna i jednorazowa, a op?acone konto jest aktywne do?ywotnio (pod warunkiem, ?e u?ytkownik nie z?amie postanowie? nieniejszego regulaminu lub nie zarz?da jego usuni?cia).
6. Posiadacz konta Zarejestrowanego U?ytkownika jest uprawniony do korzystania z niego wy??cznie osobi?cie. Dla celw bezpiecze?stwa nale?y pami?ta?, aby indywidualny "login" oraz "has?o" nie zosta?y udost?pnione osobom trzecim.
7. Z konta Zarejestrowanego U?ytkownika mo?e korzysta? tylko jego posiadacz u?ywaj?c go tylko na jednym komputerze w tym samym czasie. W przypadku korzystania jednocze?nie przez dwie lub wi?cej osb do posiadacza konta Zarejestrowanego U?ytkownika mo?e zosta? wys?ane ostrze?enie o naruszeniu niniejszego regulaminu. W przypadku kolejnego naruszenia zasad korzystania z seriwsu, konto zostanie wy??czone. Wniesione op?aty nie podlegaj? w tym wypadku zwrotowi. Konto wygasa tak?e wskutek zastosowania przez Wydawc? sankcji za naruszenia innych postanowie? Regulaminu, ktre uniemo?liwiaj? dalsze korzystanie z serwisu, tj. w szczeglno?ci sankcji usuni?cia konta U?ytkownika. Wniesione op?aty nie podlegaj? w tym wypadku zwrotowi.
8. Zako?czenie korzystania z us?ugi mo?e rwnie? nast?pi?  poprzez usuni?cie konta przez jego posiadacza. Wniesione op?aty nie podlegaj? w tym wypadku zwrotowi. W celu usni?cia konta nale?y skontaktowa? si? z nami wysy?aj?c swoj? pro?b? na adres: rozliczenia@fifam.info. Administrator serwisu skontaktuje si? z u?ytkownikiem w celu potwierdzenia zlecenia wykonania operacji.
9. Ceny i zakres korzy?ci jakie obejmuje konto U?ytkownika Zarejestrowanego mog? ulec zmianie.


4. ZASTRZE?ENIA I ODPOWIEDZIALNO??
1. Wydawca zaznacza, i? nie mo?e gwarantowa? ci?g?ej dost?pno?ci stron serwisu FIFAM.info i nieprzerwanej gotowo?ci do ?wiadczenia oferowanych przez nas us?ug. Wydawca nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek b??dy, usterki lub nieprawid?owo?ci w dzia?aniu Serwisu FIFAM.info i udost?pnianych za jej po?rednictwem us?ug i tre?ci. W szczeglno?ci, Wydawca nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za nieprawid?owe dzia?anie jakiegokolwiek oprogramowania uzyskanego za po?rednictwem serwisu FIFAM.info.  
2. Wydawca nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za szkody powsta?e na skutek korzystania z jakichkolwiek us?ug oferowanych przez serwis FIFAM.info lub kopiowania jakichkolwiek materia?w z jego stron, w tym oprogramowania.
3. Wydawca zastrzega sobie prawo ca?kowitego zaprzestania ?wiadczenia us?ug i tymczasowego uniemo?liwienia dost?pu do strony  FIFAM.info z powodw technicznych lub organizacyjnych.
4. Wydawca dok?ada nale?ytych ?rodkw staranno?ci, oraz wszelkich ?rodkw  aby korzystanie z us?ug za po?rednictwem by?o dla U?ytkownikw serwisu bezpieczne i pozbawione jakichkolwiek negatywnych skutkw. Ze wzgl?du jednak na specyficzny charakter sieci Internet, Wydawca nie jest w stanie zagwarantowa? U?ytkownikowi pe?nej ochrony przed potencjalnymi zagro?eniami jakie wi??? si? z korzystaniem z Us?ugi. Dotyczy to zw?aszcza ryzyka stania si? ofiar? przest?pstw pope?nianych za pomoc? Internetu.


5. ZAKAZ NARUSZANIA PRAW AUTORSKICH
1. Wszelkie materia?y udost?pniane na stronach FIFAM.info, a w szczeglno?ci: tekst, grafika, muzyka, oprogramowanie, chronione s? prawem autorskim Wydawcy oraz prawami autorskimi producentw gier lub innych osb trzecich. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek us?ug oferowanych przez Wydawc?, u?ytkownik nie nabywa ?adnych praw autorskich do jakichkolwiek tre?ci i materia?w, a w szczeglno?ci oprogramowania, zamieszczonych na stronach FIFAM.info.
2. Wszelkie nazwy w?asne, zastrze?one znaki towarowe i handlowe nale??ce do podmiotw trzecich s? u?ywane przez Wydawc? wy??cznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych, podobnie w Cz??ciach serwisu zawieraj?cych tre?? tworzon? przez U?ytkownikw obowi?zuj? ich analogiczne ograniczenia.
3. Wszelka tre?? i oprogramowanie prezentowane na stronach FIFAM.info, udost?pniane s? wy??cznie do u?ytku osobistego. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych. Zabronione jest rwnie? wykorzystanie jakichkolwiek elementw tekstowych, graficznych lub muzycznych, jak rwnie? elementw kodu lub struktury strony w celu tworzenia dzie? pochodnych w celach innych, ni? dozwolony u?ytek osobisty. Zabronione jest kopiowanie, reprodukcja lub rozpowszechnianie jakichkolwiek tre?ci, w tym tekstw, grafik i oprogramowania, uzyskanych ze stron FIFAM.info.


6. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNO?CI
1. Podaj?c dane osobowe na stronach FIFAM.info, u?ytkownik wyra?a jednocze?nie zgod? na przetwarzanie tych danych osobowych na cele okre?lone w regulaminie us?g, do ktrych realizacji dane osobowe u?ytkownka s? niezb?dne, zgodnie z ustaw? o ochronie danych osobowych oraz ustaw? o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?.
2. Bior?c udzia? w konkursach lub akcjach promocyjnych U?ytkownik wyra?a tym samym zgod? na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, oraz ujawnienie jego danych w razie wygranej. Zgoda ta mo?e by? w ka?dej chwili cofni?ta przez U?ytkownika, co powoduje jednak wy??czenie mo?liwo?ci wygrania nagrd w nierozstrzygni?tych konkursach, pomimo uprzedniego zg?oszenia w nich uczestnictwa.
3. Przetwarzane dane nie s? udost?pniane innym podmiotom, za wyj?tkiem przypadkw przewidzianych prawem, oraz za wyj?tkiem przekazywania ich w niezb?dnym zakresie tym podmiotom, ktre uczestnicz? w realizacji umw zawieranych z U?ytkownikiem. W szczeglno?ci dane te nie s? widoczne dla innych U?ytkownikw, za wyj?tkiem dany, ktre U?ytkownik sam dobrowoelnie udost?pni osobom trzecim, poprzez profil u?ytkownka w serwisie FIFAM.info.
4. Do zarejestrowania konta wymagane jest jedynie podanie prawdziwego imienia i nazwiska oraz dzia?aj?cego adresu email.


7. PRAWA I OBOWI?ZKI U?YTKOWNIKW
1. U?ytkownik oraz U?ykownik Zarejestrowany jest uprawniony do korzystania z serwisu wy??cznie w celach prywatnych i osobistych. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek us?ug dost?pnych na stronach FIFAM.info w celach komercyjnych lub mog?cych naruszy? prawa autorskie Wydawcy lub jakichkolwiek osb trzecich, w tym, w szczeglno?ci, prawa producentw gier komputerowych.
2. U?ytkownik zarejestrowany, mo?e korzysta? ze swego konta wy??cznie osobi?cie. Zabronione jest zbywanie lub udost?pnianie konta innym osobom bez wyra?nej zgody Wydawcy.
3. Login i has?o do konta to informacje poufne, ktrych udost?pnianie komukolwiek przez U?ytkownika jest zakazane. Wybr przez U?ytkownika has?a wyj?tkowo prostego do odgadni?cia mo?e by? traktowane przez Wydawc? jako udost?pnienie go publicznie.
4. Surowo zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek prb omini?cia procedur rejestracyjnych. Zabronione jest tak?e podejmowanie dzia?a? na szkod? Wydawcy oraz innych U?ytkownikw, zw?aszcza w postaci hackingu, prb uzyskania nieautoryzowanego dost?pu do systemw informatycznych Wydawcy i/lub kont innych u?ytkownikw. W razie z?amania niniejszego przepisu Wydawca jest uprawniony do zastosowania wszystkich sankcji przewidzianych w niniejszym Regulaminie, a tak?e mo?e przetwarza? wszelkie dane osobowe naruszaj?cego, niezb?dne do ustalenia jego odpowiedzialno?ci.


8. SANKCJE I UPRAWNIENIA W?A?CICIELA SERWISU
1. W przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu zawartych w niniejszym Regulaminie, naruszenia prawa b?d? zachowania uznanego przez administratorw b?d? moderatorw serwisw za naruszaj?ce zasady korzystania z niego, Wydawca jest uprawniony do podj?cia i realizacji dzia?a? maj?cych na celu wyeliminowanie takich zachowa?, a w szczeglno?ci:
a)    wys?ania U?ytkownikowi na podany przez niego adres e-mail ostrze?enia
b)    zablokowania U?ytkownikowi dost?pu do jednej lub wielu Cz??ci Serwisu, na okre?lony okres czasu, lub
c)    usuni?cia Konta U?ytkownika Zarejestrowanego
d)    Wydawca ma prawo do usuwania tre?ci naruszaj?cych prawo, Regulamin, a tak?e wszystkich innych ktre uzna za niew?a?ciwe.
2. Sankcje o ktrych mowa w pkt. 1 Wydawca mo?e zastosowa? wed?ug swojego uznania i bez konieczno?ci uzasadniania jej rodzaju ani wymiaru.


9 REKLAMACJE
1. Jakiekolwiek reklamacje oraz zastrze?enia zwi?zane z funkcjonowaniem Serwisu, nale?y kierowa? poczt? elektroniczn? na email reklamacja@fifam.info lub tradycyjnie na adres Goal.pl Sp. z o.o., ul. Brata Zenona ?ebrowskiego 4/9707-410 Ostro??ka. Odpowied? w sprawie reklamacji wysy?ana jest na adres e-mailowy U?ytkownika.
2. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni. Wydawca zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, je?eli wynika? one b?d? z nieznajomo?ci postanowie? niniejszego Regulaminu lub przepisw prawa.
3. Ka?dy u?ytkownik, ktry dokona? op?aty rejestracyjnej i ani razu nie zalogowa? si? w serwisie mo?e zrezygnowa? z us?ugi i otrzyma? zwrot poniesionych kosztw w terminie 7 dni od dokonania wp?aty. W wypadku przekroczenia terminu 7 dni i/lub zalogowania si? w serwisie, prawo do zwrotu kosztw automatycznie przepada.


10. ZMIANY REGULAMINU
1. Wydawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowie? niniejszego Regulaminu, a tak?e wszelkich przepisw szczeglnych, dotycz?cych FIFAM.info w ka?dej chwili i bez konieczno?ci uzasadniania przyczyny.
2. U?ytkownicy zostaj? poinformowani o ka?dej zmianie w przepisach obowi?zuj?cych na stronach FIFAM.info, poprzez wiadomo?? wys?an? na podany podczas rejestracji adres email.Wszelkie zmiany wchodz? w ?ycie z dniem ich opublikowania na stronach FIFAM.info.
3. Korzystanie z Serwisu po wej?ciu w ?ycie zmian, lub z jego cz??ci, po zmianach ich dotycz?cych, oznacza jednocze?nie akceptacj? tych zmian. U?ytkownik ma prawo odmowy akceptacji zmian poprzez usuni?cie konta lub, je?eli charakter zmian na to pozwala.
4. Niniejszy Regulamin obowi?zuje od dnia 10 stycze? 2010 roku.


11. PRZEPISY KO?COWE
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz innymi przepisami znajduj?cymi si? na stronach FIFAM.info, zastosowanie maj? przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay