FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Newsroom - Najnowsze informacje
Autor: Bart6qx - wtorek, 27 maja 2014 - 14:51  |  Skomentuj artykuĹ‚

Gazprom zgromadzi? setki dzieci z ró?nych krajów podczas II Forum „FOOTBALL FOR FRIENDSHIP – Pi?ka no?na dla przyja?ni”Mi?dzy 23 a 25 maja 2014 roku w Lizbonie odby?o si? II Mi?dzynarodowe Forum Dzieci, organizowane w ramach ?wiatowego programu spo?ecznego firmy Gazprom „FOOTBALL FOR FRIENDSHIP – Pi?ka no?na dla przyja?ni”. W wydarzeniu wzi??o udzia? ponad 450 dzieci i nastolatków z szesnastu krajów europejskich: Bia?orusi, Bu?garii, Chorwacji, Francji, Niemiec, W?gier, W?och, Holandii, Polski, Portugalii, Rosji, Serbii, S?owenii, Turcji, Ukrainy i z Wielkiej Brytanii. 

FOOTBALL FOR FRIENDSHIP – Pi?ka No?na Dla Przyja?ni >>

Podczas ceremonii otwarcia uczestnicy spotkania zostali przywitani przez legendarnego pi?karza i jednocze?nie oficjalnego Ambasadora projektu, Franza Beckenbauera. W?ród go?ci znalaz?y si? takie osobisto?ci, jak Vitor Baia, ambasador UEFA czy Anatoly Timoschuk (Ukraina) i Luis Neto (Portugalia), zawodnicy dru?yny FC Zenit. Wspierali oni m?odych sportowców w szerzeniu warto?ci promowanych w projekcie „FOOTBALL FOR FRIENDSHIP – Pi?ka no?na dla przyja?ni”. Do tej pory w 2014 roku w akcje stanowi?ce cz??? projektu  zaanga?owa?o si? ponad 50 000 dzieci oraz doros?ych. 

W tym roku akcj? wsparli Dick Advocaat, Didier Drogba, Vitalij Rodionov, a tak?e inne gwiazdy ?wiatowej pi?ki no?nej oraz europejskie federacje pi?karskie i przedstawiciele rz?dowi z ró?nych krajów. Projekt wspiera?y tak?e media o mi?dzynarodowym zasi?gu.

M?ody ?odzianin laureatem mi?dzynarodowego konkursu dla dziennikarzy sportowych!

Podczas Forum m?odzi sportowcy, którzy reprezentowali g?ówne europejskie kluby pi?karskie oraz szko?y sportowe, mogli wzi?? udzia? w mi?dzynarodowym turnieju ulicznej pi?ki no?nej, a tak?e obejrze? najwi?ksze pi?karskie wydarzenie sezonu, czyli Fina? Ligi Mistrzów UEFA 2014 na stadionie Estádio do Sport Lisboa e Benfica w Lizbonie. Polsk? podczas rozgrywek reprezentowa?a dwunastka zawodników z dru?yny UKS Varsovia. Nasz zespó? znalaz? si? w ?wier?finale zawodów – pokona? j? tylko wicemistrz turnieju, Serbia. M?odzi sportowcy wygrali  jednak rozgrywk? z reprezentacj? Francji. UKS Varsovia to znany, warszawski klub sportowy za?o?ony w 1959 roku, którego najs?ynniejszym wychowankiem jest Robert Lewandowski.

Wydarzenia organizowane w ramach Forum by?y relacjonowane przez grup? m?odych dziennikarzy z szesnastu krajów uczestnicz?cych w projekcie. W Lizbonie do??czyli oni do 150 profesjonalistów – przedstawicieli g?ównych mediów europejskich. Polsk? reprezentowa? ?odzianin – Dawid Przygodzki.

Jednym z wa?niejszych punktów programu Forum okaza?y si? wybory przewodnicz?cego ruchu „FOOTBALL FOR FRIENDSHIP – Pi?ka no?na dla przyja?ni”. M?odzi delegaci postawili na Felipe Soaresa z Portugalii, który b?dzie sprawowa? swoj? funkcj? i propagowa? idee projektu przez najbli?szy rok. 

“Forum staje si? coraz wi?kszym i bardziej dynamicznym przedsi?wzi?ciem. Widz? jak bardzo dzieci anga?uj? si? w niego. «FOOTBALL FOR FRIENDSHIP – Pi?ka no?na dla przyja?ni» otrzyma? wsparcie wp?ywowych osób publicznych, sportowców i organizacji sportowych z ró?nych krajów. W moim przekonaniu, g?ówn? osi? projektu jest dawanie wspó?czesnym nastolatkom wskazówek, które b?d? mogli wykorzysta? nie tylko w sporcie, ale i w ?yciu codziennym”, powiedzia?  Franz Beckenbauer. 

Znajd? nas na: FacebookTwitterInstagramYoutube

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay