FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Newsroom - Najnowsze informacje
Autor: Kily - wtorek, 03 lipca 2012 - 17:04  |  Skomentuj artykuĹ‚

3W nadchodz?cej edycji gry FIFA Manager ustawienia oraz zmiany taktyczne stan? si? jeszcze bardziej precyzyjne. Zamiast predefiniowanych ustawie? takich jak linia defensywna -> bardzo g??boko/g??boko/normalnie/wysoko/bardzo wysoko, otrzymamy warto??, któr? b?dziemy mogli stale zmienia?. Je?li dla przyk?adu ustalisz t? warto?? na maksymalnym poziomie (dla linii defensywnej b?dzie to 80%), Twoi obro?cy b?d? sk?ania? si? do utrzymywania pozycji  raczej bardzo g??boko cofni?tej. Oznacza to, ?e od teraz b?dzie mo?na bardziej szczegó?owo oraz indywidualnie ustawia? opcje taktyczne.
   
Przeobra?enia w sekcji taktycznej prowadz? do wielu zmian. Przede wszystkim interfejs graficzny wymaga przemodelowania. Ka?dy przycisk wywo?uj?cy ustawienia taktyczne zast?piony zosta? kulk? oraz suwakiem:

1
Nowe zobrazowanie opcji podania


Za wyj?tkiem opcji „zaanga?owania” maksymalne oraz minimalne warto?ci zosta?y ustalone odpowiednio na poziomie 80% oraz 20%, po to aby unikn?? bezsensownych sytuacji, gdy? ?adna dru?yna dla przyk?adu nie wykonuje 100% wysokich do?rodkowa?. Zmiany w interfejsie graficznym w sekcji taktycznej poci?gaj? za sob? równie? zmiany w menu ko?owym widocznym w meczu rozgrywanym w trybie 3D. Aby zapewni? przejrzysto?? oraz ?atwo?? i szybko?? dokonywania zmian taktycznych podczas tocz?cego si? meczu, programi?ci opracowali specjalne narz?dzie (tzw. FanControl).

2
FanControl na wczesnym etapie projektowania


Oczywi?cie powy?sza opcja musia?a by? zaprojektowana i wdro?ona od nowa, efekt finalnym mo?na obejrze? na screenie poni?ej.

3
Finalny projekt opcji FanControl


Dzi?ki temu narz?dziu mo?emy z jeszcze wi?ksz? precyzj? skonfigurowa?, ka?d? opcj? taktyczn?, przy czym zmiany dokonywane w trybie 3D nadal b?d? szybkie oraz przejrzyste.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay