FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Wszystko o FIFA Manager 12
Podstawowe informacje fifa_manager_12_pol_cover
Wydawca: Electronic Arts
Producent: Bright Future
Platforma: PC
Polska premiera: 21.10.2011 r.
?wiatowa premiera: 21.10.2011 r.
Dost?pne wersje j?zykowe:
ENG / GER / FRA / SPA /
Zobacz oficjalne aktualizacje Zobacz aktualizacje zrobione przez fanów
Wymagania sprz?towe
System operacyjny Procesor
Windows XP, Vista lub 7 P4 2,4 GHz lub szybszy
Pami?? RAM
Miejsce na dysku
1024 MB (Vista 2048 MB) 10 GB
Karta graficzna Karta d?wi?kowa
128 MB + Pixel Shader 2.0 zgodna z DirectX 9.0c
DVD-ROM DirectX
x8 wersja 9.0c
Gra wieloosobowa w sieci:
??cze internetowe 128 kb/s lub szybsze

Obs?ugiwane karty graficzne:
ATI Radeon 9500 Pro 128 MB lub lepsza. NVIDIA GeForce 6600 256 MB lub lepsza. Wymagana obs?uga Pixel Shader 2.0 lub nowszej wersji. W przypadku wersji powy?szych uk?adów montowanych w laptopach gra mo?e dzia?a? prawid?owo, ale wersje te nie s? oficjalnie obs?ugiwane.

Przed uruchomieniem gry niezb?dne mo?e by? zaktualizowanie sterowników kart d?wi?kowej i graficznej. Przed zakupem gry nale?y sprawdzi? czy posiadana karta obs?uguje tryb 3D.

Do aktywacji gry wymagane jest po??czenie z internetem.

Obrazy z gry 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
TrailerCo nowego?

FIFA Manager 12 to 11 edycja serii, zawieraj?ca w sobie ponad 700usprawnie? w zakresie zarz?dzania, ze szczególnym naciskiem na tryb offline. W grze mened?er ma pe?n? kontrol? nad zarz?dzaniem klubem pi?karskim.Jeste? odpowiedzialny za sk?ad, taktyk? i trening swojego zespo?u –oraz za przyjmowanie w?a?ciwych zawodników, rozbudowywanie budynków klubowych i stadionu.

Specjalne atuty to licencja FIFA, silnik FIFA 3D, ponad41 000 licencjonowanych zawodników (ponad 13 000 z nich posiada swoje w?asne zdj?cie), tryb graj?cy mened?er ,tryb menad?era reprezentacji, tryb „ Stwórz klub” oraz narz?dzie prognozowania meczów. Gra zawiera równie? bogaty edytor.

Tryb 3D

Specjalnym elementem w tym roku jest mecz 3D w FIFA MANAGER 12. Dla wielu graczy jest to kluczowy element gry, a w tym roku ca?y zespó? projektantów, wielu artystów i in?ynierów pracowa?o wy??cznie nad rozgrywk? w tym trybie.

Rezultatem jest ca?kowicie nowe AI zawodnika oraz masa poprawek w takich dziedzinach jak realistyczne zmiany, taktyka oraz zmiany taktyczne podczas meczu. Nowy, intuicyjny interfejs u?ytkownika daje menad?erowi pe?n? kontrol? nad wszystkimi danymi gracza lub wprowadzenie natychmiastowych zmian taktycznych - po prostu klikaj?c na zawodnika i robi?c zmiany w locie. Nie jest ju? wymagane, otworzenie ekranu taktyki aby j? zmodyfikowa?!

Obiekty klubowe

Stworzono 25 ró?nych budynków z 289 poziomami rozbudowy. Dodatkowo gracz mo?e posiada? trzy stadiony o pojemno?ci do 120.000 miejsc bezpo?rednio na terenie klubu.

Ponadto ka?dy poziom rozbudowy ma wp?yw na inne cz??ci gry. Budynki niszczej? i musz? by? odnawiane. Jako mened?er musisz cz?sto podejmowa? wa?ne decyzje w opracowaniu idealnej strategii dla przysz?o?ci klubu.

Finanse

Obszar finansów w FIFA Manager 12 jest ca?kowicie nowy. Kluby oraz mened?erowie musz? uzyska? najpierwfinansowe zaufania aby skutecznie zarz?dza?. Realistyczny dochód od g?ównych sponsorów pomaga zauwa?y? ró?nice w grze mi?dzy du?ymi i ma?ymi klubami. Istnieje równie? rynek akcji dla wszystkich klubów, które wesz?y na gie?d?.

Tak?e opcje sponsora zosta?y znacznie rozbudowane. Obecnie piramida sponsorów posiada ró?ne rozmiary oraz zobowi?zania. Mo?liwe jest rozpocz?cie kampanii sponsorskiej w celu znalezienia nowych kandydatów do mo?liwej kooperacji. Równie? sponsor strategiczny staje si? coraz wa?niejszy i istotnym zadaniem dla ka?dego mened?era b?dzie dbanie o jego zadowolenie.

Rynek transferowy

W sekcji transferowej jest od teraz mo?liwe pozyskanie zawodnika na wypróbowanie go w meczach towarzyskich. Mo?liwe jest tak?e powo?anie komisji do analizy sk?adu, aby znale?? s?abe miejsca w zespole i przyj?? w?a?ciwych zawodników.

AI mened?erów b?dzie korzysta? z ró?nego rodzaju analizy, funkcji, która powoduje, ?e transfery w grze b?d? bardziej realistyczne. Wirtualni menad?erowie b?d? próbowali tak?e sprzedawa? zawodników, którzy nie chc? przed?u?y? swoich kontraktów, je?eli istniej?ce umowy obowi?zuj? tylko przez jeden sezon.

Usprawnienia w kluczowych obszarach

W kalendarzu mo?na znale?? wiele nowych opcji, jak na przyk?ad: gala charytatywna, bezpo?rednie pro?by o sparingi oraz testy wydolno?ciowe przed sezonem.

Treningi mog? by? planowane ka?dego dnia z uwzgl?dnieniem sesji rano i po po?udniu. Rozwój zawodnika sta? si? jeszcze bardziej realistyczny, co sprawia, ?e gra staje si? znacznie trudniejsze na wy?szych poziomach trudno?ci. Specjalny trener kondycji oferuje swoje us?ugi ju? na pocz?tku sezonu.

Szczególnie fajn? rzecz? jest nowy ekran „Tygodniowych post?pów”, który pozwala na wybranie najbardziej potrzebnych informacji, takich jak post?p szkolenia, informacje na temat kolejnego przeciwnika lub stan rozbudowy obiektów klubowych.

Rozszerzono równie? tryb natychmiastowego wyniku, wspó?pracy z zarz?dem, rozmowy z zawodnikami, wywiady i opcjonaln? funkcj? ?ycie osobiste.


Tryb Online

FIFA MANAGER 12 zawiera tak?e rozbudowany tryb online, który zosta? z powodzeniem wprowadzony dwa lata temu. Ubieg?oroczne funkcje Premium s? dost?pne za darmo, np. nowe karty dzia?a? maj?ce jeszcze bardziej bezpo?redni wp?yw na mecz, edytor awatarów oraz mo?liwo?? tworzenia w?asnych lig i gra wed?ug w?asnych zasad. Ogromna liczba dodatkowych ekranów ze statystykami jest równie? dost?pne.

Karty dzia?a?
U?yj nowych kart dzia?a?, aby poprawi? gameplay i udoskonali? swój sk?ad! B?dziesz w stanie uzyska? wi?cej lepszych kart dzia?a? w zamian za punkty mened?era.

Edytor awatara
Stwórz swoj? posta? z ró?nych pojedynczych elementów, takich jak kolor skóry, fryzura, oczy, usta, okulary itp.

Gospodarz „Fantazyjnej” lig
Mo?esz by? teraz gospodarzem w?asnej fantazyjnej ligi. Wszyscy gracze mog? przy??czy? si? do ligi i gra? wed?ug Twoich zasad.

Dodatkowe statystyki
W tym roku tryb online jest idealny dla statystyków. Znajdziecie wszystkie informacje o:
Transferach
   - Poziomach zespo?ów
   - Najlepiej ocenianych zawodnikach
   - Najdro?szych sk?adach
   - Zagranicznych zawodnikach
   - Kontuzjach

-Lojalno?ci zawodników
   - P?acach/ Warto?ci rynkowej
   - Pojemno?ci stadionu

 

Rozszerzona opcja „Szukaj zawodnika”
Przegl?daj kraje i kluby w poszukiwaniu zawodnika. Ta rozszerzona funkcja obejmuje wiele dodatkowych filtrów jak: poziom zawodnika, pozycje, narodowo??, wiek i specjalne umiej?tno?ci. Dzi?ki temu mo?esz zaw?zi? wyszukiwanie i szybko znale?? dok?adnie takiego zawodnika jakiego szukasz.

Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay