FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Wszystko o FIFA Manager 11
Podstawowe informacje fifa_manager_11_pol_cover
Wydawca: Electronic Arts
Producent: Bright Future
Platforma: PC
Polska premiera: 29.10.2010 r.
?wiatowa premiera: 29.10.2010 r.
Dost?pne wersje j?zykowe:
ENG / GER / FRA / SPA / ITA /POL
Zobacz oficjalne aktualizacje Zobacz aktualizacje zrobione przez fanów
Wymagania sprz?towe
System operacyjny Procesor
Windows XP, Vista lub 7 P4 2,4 GHz lub szybszy
Pami?? RAM
Miejsce na dysku
1024 MB (Vista 2048 MB) 8000 MB
Karta graficzna Karta d?wi?kowa
128 MB + Pixel Shader 2.0 zgodna z DirectX 9.0c
DVD-ROM DirectX
x8 wersja 9.0c
Gra wieloosobowa w sieci:
??cze internetowe 128 kb/s lub szybsze

Obs?ugiwane karty graficzne:
ATI Radeon 9500 Pro 128 MB lub lepsza. NVIDIA GeForce 6600 256 MB lub lepsza. Wymagana obs?uga Pixel Shader 2.0 lub nowszej wersji. W przypadku wersji powy?szych uk?adów montowanych w laptopach gra mo?e dzia?a? prawid?owo, ale wersje te nie s? oficjalnie obs?ugiwane.

Przed uruchomieniem gry niezb?dne mo?e by? zaktualizowanie sterowników kart d?wi?kowej i graficznej. Przed zakupem gry nale?y sprawdzi? czy posiadana karta obs?uguje tryb 3D.

Do aktywacji gry wymagane jest po??czenie z internetem.

Obrazy z gry 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Trailer

Co nowego?

FIFA MANAGER 11 jest 10 edycj? serii, wyposa?on? w wiele zupe?nie nowych funkcji. Setki usprawnie? zosta?o dodanych do gry, ze szczególnym naciskiem na kluczowe obszary. Wprowadzony w ubieg?ym roku tryb online zosta? zawarty równie? w tej edycji i pozwala gra? przeciwko sobie a? 8 osobom przez internet.

Mened?er nadal ma pe?n? kontrol? nad zarz?dzaniem klubem pi?karskim. W grze jeste? odpowiedzialny za sk?ad, taktyk? i trening swojego zespo?u - jak równie? za przyjmowanie w?a?ciwych zawodników, ulepszanie infrastruktury klubu i stadionu. Na specjalne podkre?lenie zas?uguj? równie? silnik FIFA 3D, ponad 13.000 oryginalnych zdj?? zawodników, tryb mened?era zawodnika, tryb mened?era kadry narodowej, tryb Stwórz klub i Narz?dzie Prognozowania Meczu.

Sk?ad i taktyka
Obszar taktyki w FIFA Manager 11 zosta? kompletnie przeprojektowany i oferuje teraz unikaln? z?o?ono??. Pozycje krycie dla ka?dego zawodnika w grze ofensywnej i obronnej mo?na ustawi? bezpo?rednio na boisku (nawet w pe?nym HD).

Mened?er mo?e teraz wybiera? spo?ród kilku wariantów wykonywania rzutów ro?nych. Ró?ne ustawienia formacji i taktyki mog? by? zdefiniowane i w prosty sposób wybrane przed gr? za pomoc? jednego klikni?cia mysz?. Nowy asystent formacji gwarantuje optymalne dostosowanie sk?adu w przypadku zakazów lub kontuzji bez sta?ych wysi?ków podejmowanych przez mened?era. Dla pocz?tkuj?cych dost?pny jest nowy kreator taktyki, który na pewno u?atwi ?ycie. Przed u?yciem ka?da z opcji taktycznych jest szczegó?owo opisana, dzi?ki czemu mened?er mo?e podejmowa? ?wiadome decyzje krok po kroku.

Nowe oceny, poziomy oraz system morale
FIFA MANAGER 11 b?dzie u?ywa? nowego systemu oceniania oko?o 40.000 zawodników zwi?kszaj?c dzi?ki temu ró?nice mi?dzy pi?karzami do jeszcze bardziej rzucaj?cych si? w oczy.

Ka?demu zawodnikowi zostaje przypisany odpowiedni poziom gry ka?dej pozycji, a ró?nice mi?dzy pozycjami a umiej?tno?ciami stan? si? o wiele bardziej realistyczne. Pi?karze b?d? bardziej elastyczni ucz?c si? nowych pozycji, a do?wiadczenie stanie si? bardziej wa?ne. Gra wprowadza tak?e nowy system morale, co sprawia, ?e wi?kszym wyzwaniem dla gracza b?dzie utrzymania wysokich morale u wszystkich zawodników, szczególnie w silnych zespo?ach z du?? konkurencj? mi?dzy pi?karzami.

Rynek transferowy
Dla wielu fanów letnie okno transferowe, stanie si? teraz bardziej ekscytuj?ce ni? aktualny sezon. Realne wykorzystanie tego okresu jest z pewno?ci? najbardziej stresuj?ce dla ka?dego mened?era, jest to kolejny punkt, na którym skupia si? w tym roku FIFA MANAGER. Ta funkcja jest rdzeniem ka?dej symulacji pi?karskiego zarz?dzania, pozwala stan?? menad?erowi twarz? w twarz przed wszystkimi wyzwaniami, którym musz? stawi? czo?o prawdziwi mened?erowie.

Zawodnicy i agenci b?d? Ci teraz mówi?, czego oczekuj? od Ciebie przed rozmowami, kluby prowadzone przez AI b?d? teraz o wiele m?drzejsze i wykorzystywa? wszystkie taktyki, które znamy z prawdziwego ?ycia, np. b?dzie sk?ada? ofert? zawodnikowi tylko po to by os?abi? bezpo?redni? konkurencj?. ?ycie w ma?ym klubie równie? stanie si? znacznie trudniejsze, je?li pozosta? tylko rok do zako?czenia kontraktu, musisz zdecydowa? pomi?dzy pieni?dzmi lub nieszcz??liwym zawodnikiem przez najbli?szy rok. Kluby b?d? mie? tak?e d?ugoterminowe strategie i natychmiast reagowa?, gdy sezon nie poszed? tak dobrze jak oczekiwano.

Ci?nienie mediów s? g?ównym wyzwaniem dla mened?erów z regularnymi plotkami, rozmowami na temat ofert i przed?u?aniem kontraktów lub wiadomo?ci o niezadowolonych zawodnikach. Istnieje nawet archiwum gazety ze wszystkimi nag?ówkami i artyku?y od pierwszych pog?osek do podpisanej umowy. Ale mened?er mo?e tak?e wykorzysta? natur? prasy na swoj? korzy??. Mo?e w??czy? media na wczesnym etapie negocjacji z swoim ulubionym zawodnikiem, chwal?c go, odradzaj?c przed?u?enie umowy z aktualnym klubem, wszystko aby skierowa? go pó?niej do swojego klubu. Podobnie jak w rzeczywisto??, op?aca si? troszczy? o nowe przyj?cia ju? na bardzo wczesnym etapie.

Po prostu Futbol!
FIFA MANAGER jest dobrze znan? symulacj? wszystkich aspektów zarz?dzania klubem. W tym roku nowy tryb pozwala skupi? si? graczowi na dru?ynach i transferach.

Innymi opcjami, które sprawiaj? ?e gra jest bardziej dost?pna to nowa opcja ‘Szukaj’, wyszukuj?ca kluby, zawodników oraz dane ligi o wiele szybciej oraz nowy "link wid?et”, aby szybko przej?? do najcz??ciej u?ywanych obszarów gry.

Oddzielny tryb Mistrzostw ?wiata
Mo?liwe jest odtworzenie Mistrzostw ?wiata 2010 w RPA bezpo?rednio z g?ównego menu. Jest to szybki tryb gry, która trwa od 20 minut do 2 godzin, w zale?no?ci od sukcesów menad?era i zami?owania do detali.

?yczenia spo?eczno?ci
FIFA MANAGER 11 wprowadza szereg ulepsze? w oparciu o uwagi spo?eczno?ci, np. specjalna prezentacja lokalnych meczów, nowe puchary, mo?liwo?? ustalenia wszystkim klubom ligi "Znaleziono klub", wi?cej transferów w ci?gu ostatnich 24 godzin przed zamkni?ciem rynku transferowego, tysi?ce nowych linii tekstu w trybie tekstowym, nowe twarze zawodników FIFA, negocjacje kontraktów z m?odzie?? i wiele innych udoskonale? w praktycznie wszystkich obszarach gry.

Nowy ekran przed meczem udost?pnia menad?erowi dodatkowe informacje o nast?pnym przeciwniku, innych wa?nych meczach, historycznych wynikach, o miastach i stadionach.

Rozszerzenie trybu Online
FIFA MANAGER 11 uwzgl?dnia tak?e rozszerzony tryb online, który zosta? z powodzeniem wprowadzony w zesz?ym roku. W?ród innych opcji zosta? wprowadzony nowy system kart akcji, dzi?ki czemu b?dziesz mia? jeszcze bardziej bezpo?redni wp?yw na mecz.

Innymi nowymi opcjami s? wybór m?odych juniorów, nowe typy aukcji i regularne misje sponsorskie, które pozwalaj? menad?erowi rywalizowa? o premi? pieni??n?.

Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay