FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Wszystko o FIFA Manager 10
Podstawowe informacje FIFA Manager 10
Wydawca: Electronic Arts
Producent: Bright Future
Platforma: PC
Polska premiera: 30.10.2009 r.
?wiatowa premiera: 30.10.2009 r.
Dost?pne wersje j?zykowe:
ENG / GER / FRA / SPA / ITA /POL
Zobacz oficjalne aktualizacje Zobacz aktualizacje zrobione przez fanów
Wymagania sprz?towe
System operacyjny Procesor
Windows XP, Vista lub 7 P4 2,4 GHz lub szybszy
Pami?? RAM
Miejsce na dysku
1024 MB (Vista 2048 MB) 6900 MB
Karta graficzna Karta d?wi?kowa
128 MB + Pixel Shader 2.0 zgodna z DirectX 9.0c
DVD-ROM DirectX
x8 wersja 9.0c
Gra wieloosobowa w sieci:
??cze internetowe 128 kb/s lub szybsze

ATI Radeon 9500 Pro 128 MB lub lepsza. NVIDIA GeForce 6600 256 MB lub lepsza. Wymagana obs?uga Pixel Shader 2.0 lub nowszej wersji. Wymagana obs?uga Pixel Shader 2.0 lub nowszej wersji. W przypadku wersji powy?szych uk?adów montowanych w laptopach gra mo?e dzia?a? prawid?owo, ale wersje te nie s? oficjalnie obs?ugiwane.

Przed uruchomieniem gry niezb?dne mo?e by? zaktualizowanie sterowników kart d?wi?kowej i graficznej. Przed zakupem gry nale?y sprawdzi? czy posiadana karta obs?uguje tryb 3D.

Do aktywacji gry wymagane jest po??czenie z internetem.

Obrazy z gry 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Trailer

Co nowego?

FIFA MANAGER 10 umo?liwi graczom szans? dowiedzenia si?, kto tak naprawd? jest najlepszym menad?erem. Szeroki wachlarz funkcji zosta? jeszcze bardziej rozwini?ty o nowe elementy, m.in. po raz pierwszy w historii w grze zobaczymy odr?bny tryb online, gdzie gracze mog? gra? ze sob? w sieci lokalnej i internecie. Dodanie tej opcji przez EA SPORTS jest tym samym odpowiedzi? na wnioski, które zosta?y sk?adane przez fanów popularnej symulacji menad?era pi?karskiego od d?u?szego czasu.

W tradycyjnej cz??ci gry offline nowe elementy w tym roku s? oparte w 100% na pro?bach sympatyków gry. Wi?cej ni? 400 ulepsze? zosta?o zaimpletowanych na poszczególnych ekranach pozostawiaj?c oczywi?cie nadal pe?n? kontrol? nad zarz?dzaniem futbolowym klubem. Jeste? odpowiedzialny za sk?ad, taktyk? i trening twojego zespo?u - jak równie? za przyjmowanie w?a?ciwych zawodników oraz ulepszaniu infrastruktury klubu i stadionu. Specjalne wydarzenia s? zawarte wraz z wyborem jednego z trybów takich jak: graj?cy mened?er, mened?er reprezentacji narodowej, stwórz klub i narz?dziem prognozowania meczów.

Tryb Online
Tryb online daje ?atw? i bezp?atn? mo?liwo?? zagrania sezonu w 2-3 godziny. Wszystkie mecze odbywaj? si? w trybie tekstowym, ?eby podtrzyma? szybko?? gry. W jednej z 40 lig ?wiata, które b?d? do wyboru, mo?e zagra? maksymalnie 8 graczy. Gwarantuje to ogromn? liczb? meczów rozegranych mi?dzy sob? oraz ekscytuj?ce licytacje o zawodników mi?dzy graczami. Po znalezieniu na serwerach EA interesuj?cej nas rozgrywki mo?emy natychmiast rozpocz?? gr?. Punkty menad?era oraz zdobyte puchary s? wysy?ane na serwer EA w celu stworzenia ?wiatowego rankingu.

Ulepszenia meczów 3D
Tryb 3D zosta? rozszerzony dzi?ki dodaniu ponad stu nowych animacji, które zostan? oparte na systemie z ostatniej FIFA 09. Wszystkie taktyczne opcje zosta?y ulepszone. Od teraz istnieje równie? mo?liwo?? bezpo?redniego klikni?cia na zawodnika znajduj?cego si? na murawie. Dzi?ki temu b?dziesz móg? dosta? wszystkie konieczne informacj? o pi?karzu. Nowe kamery (z lini bocznej, widok z lotu ptaka, pojedynczego zawodnika) daje ci wi?cej opcji przy analizie meczu.

Menad?er za lini? boczn?
Po raz pierwszy mened?er b?dzie pokazany w trybie 3D i mo?e wp?ywa? na przebieg meczu dzi?ki powrotowi funkcji „okrzyków mened?era”. Wi?cej ni? 70 animacji i 15 ró?nych okrzyków b?dzie dost?pne w grze.

Tryb wy?wietlania
Kolejna du?a poprawa zosta?a zawarta w meczu 3D, który posiada teraz tryb wy?wietlania murawy 2D. Nale?y wspomnie? równie? o ogromnej liczbie nowego tekstu, który zosta? dodany do FIFA Manager 10.

Ulepszenia trybu tekstowego
FIFA Manager 10 zawiera powi?kszony tryb tekstu zawieraj?cy ponad 5,000 wydarze? i wiele poprawek tekstowych. Dodano równie? now? funkcj? „okrzyków mened?era”, poprawiono prezentacje rzutów wolnych i strza?ów, nowe wideo oraz oryginalne przy?piewki kibiców z meczu 3D.

?atwy edytor stadionu
Oprócz z?o?onego edytora stadionu 3D mo?esz teraz równie? utworzy? swój stadion dzi?ki kilku klikni?ciom myszki.

Infrastruktura stadionu Troszcz si? o jedzenie, budynki, stadionowy magazyn, publiczny transport, stref? VIP oraz szatnie. Dopracuj szczegó?y wszystkich udogodnie? dla maksymalnego zysku i szcz??cia swoich kibiców.

Przegl?d strony internetowej
Przeczytaj wszystko o ?wiecie gry w oddzielnych sekcjach o krajowej i mi?dzynarodowej pi?ce no?nej oraz w specjalnej sekcji o mi?dzynarodowych zawodach i dru?ynach narodowych. Witryna zawiera równie? specjaln? sekcj?, je?li grasz w trybie „Stwórz klub”.

Pami?tnik menad?era
W pami?tniku menad?era mo?esz zebra? swoje osobiste zdj?cia pucharów, stadionów oraz zawodników. Gdzie zagra?e?, kogo spotka?e? i które trofea zebra?e??

Roczny magazyn
Roczny magazyn zawiera dane wszystkich zespo?ów z czo?owych lig kraju. Przedstawia równie? przewidywanie sezonowe i informacje o twoim sk?adzie. Zdj?cia zespo?u, stadionu i miasta uzupe?niaj? ogólny widok.

Ulepszony interfejs u?ytkownika
Po raz pierwszy FIFA Manager 10 w pe?ni obs?uguje rozdzielczo?ci a? do 1920x1200. Pulpit menad?era jest w pe?ni przystosowalny dzi?ki ponad 30 wid?etom, notatnikiem, ró?nymi t?ami oraz ponad 50 dost?pnymi przedmiotami dla ozdoby.

Nowy system pomocy
Na wielu ekranach znajdziesz teraz przyciski “Info”, dostarczaj? one obszerne informacje, których aktualnie potrzebujesz. Wybrane ekrany informacji mo?esz równie? napotka? podczas samej rozgrywki.

?yczenia spo?eczno?ci
Gala FIFA World Player, przenoszenie kadry na nowe pozycje, zdj?cia zawodników na ekranie wyboru sk?adu, automatyczne zmiany, wi?cej ni? jeden cel treningowy dla zawodnika, oferta wypo?yczenia do rezerw, mo?liwo?? zapisania czterech ustawie? sk?adu, czasowe przeniesienie zawodnika do rezerw, bezpo?rednie oferty od pozosta?ych klubów, naturalizacja zawodnika posiadaj?cego dwie narodowo?ci, skauci w zespole reprezentacji oraz dostosowywane flagi kibiców w trybie 3D – to tylko kilka przyk?adów funkcji realizowanych zgodnie z ?yczeniami spo?eczno?ci.

Zawarto?? generowana przez u?ytkownika Ponad 40 elementów gry jest ?atwo edytowalnych przez u?ytkowników. Specjalna struktura katalogów i nowy system pliku u?atwiaj? zgodno?? zawarto?ci z ró?nego typu dodatkami stron fanowskich.

Baza danych i edytor
FIFA Manager 10 zawiera jeszcze wi?cej licencjonowanych lig. Baza danych zawiera obecnie wi?cej ni? 3.600 klubów i 31.000 zawodników. Ponad 9000 z tych graczy s? reprezentowani przez prawdziwe wizerunki, a kilkuset z nich s? nawet ukazani w bardzo du?ych zdj?ciach. Obszerny edytor gry pozwala dodawa? ligi, kluby i tylu zawodników ilu tylko chcesz.

Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay