FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Wszystko o FIFA Manager 09
Podstawowe informacje FIFA Manager 09
Wydawca: Electronic Arts
Producent: Bright Future
Platforma: PC
Polska premiera: 31.10.2008 r.
?wiatowa premiera: 31.10.2008 r.
Dost?pne wersje j?zykowe:
ENG / GER / FRA / SPA / ITA /POL
Zobacz oficjalne aktualizacje Zobacz aktualizacje zrobione przez fanów
Wymagania sprz?towe
System operacyjny Procesor
Windows XP, Vista lub 7 P4 2,4 GHz lub szybszy
Pami?? RAM
Miejsce na dysku
1024 MB (Vista 2048 MB) 3420 MB
Karta graficzna Karta d?wi?kowa
128 MB + Pixel Shader 2.0 zgodna z DirectX 9.0c
DVD-ROM DirectX
x8 wersja 9.0c
Gra wieloosobowa w sieci:
??cze internetowe 128 kb/s lub szybsze

ATI Radeon 9500 Pro 128 MB lub lepsza NVIDIA GeForce 6600 256 MB lub lepsza. Wymagana obs?uga Pixel Shader 2.0 lub nowszej wersji. W przypadku wersji powy?szych uk?adów montowanych w laptopach gra mo?e dzia?a? prawid?owo, ale wersje te nie s? oficjalnie obs?ugiwane.

Przed uruchomieniem gry niezb?dne mo?e by? zaktualizowanie sterowników kart d?wi?kowej i graficznej. Przed zakupem gry nale?y sprawdzi? czy posiadana karta obs?uguje tryb 3D.

Do aktywacji gry wymagane jest po??czenie z internetem.

Obrazy z gry 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Trailer

Co nowego?

Gra FIFA Manager 09 oferuje nowe funkcje ustalania sk?adu i taktyki. Obie s? banalnie proste w obs?udze, ale jednocze?nie bardzo precyzyjnie odwzorowuj? prawdziw? pi?k?. Dost?pne s? równie? polecenia indywidualne, jak zachowanie przy odbiorze pi?ki, wybieganie do przodu przy akcjach ofensywnych, styl podawania czy wysoko?? i cz?stotliwo?? wykonywania do?rodkowa?. Mo?esz tak?e przydzieli? zawodnikom role kapitana, wykonawcy rzutów wolnych, rozgrywaj?cego czy wysuni?tego napastnika, do którego maj? by? adresowane podania prostopad?e i do?rodkowania. Do swojej dyspozycji b?dziesz mie? równie? polecenia zespo?owe, jak stosowanie pu?apki ofsajdowej, gr? z kontry czy preferowan? stron? boiska przy konstruowaniu ataków. Ogó?em do Twojej dyspozycji oddajemy sporo ponad 20 ró?nych wariantów taktyk na ka?dy mecz. A gdy wszystko to nie wystarczy, zawsze mo?esz dodatkowo zmotywowa? zawodników, podwy?szaj?c im premi? za wygran?, lub oznajmiaj?c im przed spotkaniem, ?e dany mecz jest dla klubu najwa?niejszy w ca?ym sezonie.

Sk?ad i taktyka
Obszar taktyki w FIFA Manager 11 zosta? kompletnie przeprojektowany i oferuje teraz unikaln? z?o?ono??. Pozycje krycie dla ka?dego zawodnika w grze ofensywnej i obronnej mo?na ustawi? bezpo?rednio na boisku (nawet w pe?nym HD).

Gra FIFA Manager 09 oferuje nowe funkcje ustalania sk?adu i taktyki. Obie s? banalnie proste w obs?udze, ale jednocze?nie bardzo precyzyjnie odwzorowuj? prawdziw? pi?k?. Dost?pne s? równie? polecenia indywidualne, jak zachowanie przy odbiorze pi?ki, wybieganie do przodu przy akcjach ofensywnych, styl podawania czy wysoko?? i cz?stotliwo?? wykonywania do?rodkowa?. Mo?esz tak?e przydzieli? zawodnikom role kapitana, wykonawcy rzutów wolnych, rozgrywaj?cego czy wysuni?tego napastnika, do którego maj? by? adresowane podania prostopad?e i do?rodkowania. Do swojej dyspozycji b?dziesz mie? równie? polecenia zespo?owe, jak stosowanie pu?apki ofsajdowej, gr? z kontry czy preferowan? stron? boiska przy konstruowaniu ataków. Ogó?em do Twojej dyspozycji oddajemy sporo ponad 20 ró?nych wariantów taktyk na ka?dy mecz. A gdy wszystko to nie wystarczy, zawsze mo?esz dodatkowo zmotywowa? zawodników, podwy?szaj?c im premi? za wygran?, lub oznajmiaj?c im przed spotkaniem, ?e dany mecz jest dla klubu najwa?niejszy w ca?ym sezonie.

Mecz 3D
Nowy interfejs u?ytkownika, który mo?na dowolnie dostosowa? do swoich upodoba?, daje Ci pe?n? kontrol? nad zawodnikami w trakcie meczu. Do dokonania zmian zawodników i zmian taktycznych wystarczy jedno klikni?cie. Je?li chcesz zawsze mie? pod r?k? wszystkie informacje, mo?esz na sta?e umie?ci? na ekranie tabele, sk?ad i statystyki dru?yny oraz zawodników. W grze FIFA Manager 09 wprowadzili?my wiele usprawnie?. Kibice s? animowani a ich zachowanie bardziej realistyczne, stadiony wygl?daj? du?o lepiej a usprawniony generator tych obiektów pozwala w kilka minut „stworzy?” dowolny stadion ?wiata. Poprawili?my równie? opraw? d?wi?kow? meczów i wprowadzili?my wiele usprawnie? do SI. Dodatkowo dzi?ki mo?liwo?ci wybrania widoku z kamery umieszczonej wysoko nad p?yt? boiska, mo?esz ogarn?? jednym rzutem oka ca?? sytuacj? taktyczn?!

Nowy tryb tekstowy
W grze FIFA Manager 09 tryb tekstowy jest lepszy ni? kiedykolwiek wcze?niej. Dzi?ki po??czeniu typowej internetowej relacji tekstowej z komentarzem na ?ywo, nowy tryb tekstowy jest jednocze?nie rzeczowy i ekscytuj?cy. Bez problemu mo?na oceni?, jak spisuj? si? zawodnicy i obrana taktyka. Wprowadzenie do komentarza wielu informacji na temat kontekstu danego wydarzenia (znaczenia akcji, warunków pogodowych, zachowania kibiców itp.) bardzo o?ywia wy?wietlane informacje. Ponadto teraz w trybie tekstowym obro?cy i defensywni pomocnicy maj? du?o wi?cej do powiedzenia. I — co chyba jeszcze wa?niejsze — mo?esz zmienia? taktyk? bez potrzeby pauzowania meczu.

Statystyki
Bogata sekcja „statystyk na ?ywo” zawieraj?ca informacje o meczu, statystyki i porównania zawodników, tabele oraz list? zdobywców bramek zdecydowanie u?atwi Ci podejmowanie w?a?ciwych decyzji. Pocz?tkuj?cy gracze z pewno?ci? doceni? specjalne narz?dzie asystenta, które pomo?e im w optymalnym doborze taktyki na ka?de spotkanie. Twój asystent b?dzie analizowa? przebieg meczu minuta po minucie i informowa? o nadmiernie zm?czonych zawodnikach, pi?karzach graj?cych poni?ej oczekiwa?, problemach z realizacj? obranej taktyki itd.

Jeszcze lepszy interfejs
System narz?dzi w menu g?ównym zosta? wzbogacony o 10 nowych narz?dzi, opcj? automatycznego obracania aktywnych narz?dzi i przyciski umo?liwiaj?ce jednoczesne w??czanie i wy??czanie ich wszystkich. Nowa funkcja historii wyszukiwania umo?liwia proste i szybkie uzyskanie dost?pu do poprzednio zdefiniowanych zada? wyszukiwania informacji o klubach oraz o zawodnikach. Ponadto w grze FIFA Manager 09 mo?esz zasubskrybowa? do 9 kana?ów RSS!

Narz?dzie do opracowywania prognoz
Dzi?ki temu nowemu narz?dziu mo?na szybko przeanalizowa? dowolny mecz rozgrywany na prawdziwych boiskach w celu ustalenia najbardziej prawdopodobnego wyniku. Gracz wskazuje tylko zespo?y i dodaje zawodników z bazy danych gry FIFA Manager 09. Dzi?ki uwzgl?dnieniu wielu ró?nych danych (jak cho?by kondycja i forma zawodników) prognozy uzyskiwane z wykorzystaniem tego narz?dzia s? bardzo dok?adne.

Wi?cej informacji specyficznych dla ró?nych krajów
W grze FIFA Manager 09 znajdziecie nowy system ligowy stosowany w Niemczech, specjalne statystyki dla lig Hiszpa?skich (ranking strzelców pochodz?cych z Hiszpanii, oceny mened?erów), nowe specjalne zasady dotycz?ce pi?karzy zza granicy oraz hiszpa?skie turnieje organizowane przed rozpocz?ciem sezonu.

Kadra
Teraz mo?esz zatrudni? i nadzorowa? prac? nowych cz?onków kadry klubowej: trenera kondycyjnego, ?owcy talentów i prawnika. Jako mened?er klubu musisz zadba? o zadowolenie wszystkich cz?onków kadry, przydzielaj?c im ciekawe zadania i stawiaj?c przed nimi wyzwania, które mog? pokona?. Oczywi?cie nie mo?na te? zapomina? o tak prozaicznych sprawach, jak oferowanie im odpowiednio wysokiego wynagrodzenia, aby nie skusili si? na przej?cie do innego klubu. Wspania?a atmosfera w klubie jest bardzo wa?na przy ?ci?ganiu do zespo?u utalentowanych pi?karzy oraz przy pracy z zawodnikami w ci??szych dla nich chwilach.

Rozmowy w szatni
Dzi?ki nowym opcjom w rozmowach z zawodnikami i nowym obietnicom, które mo?na im sk?ada?, b?dziesz mie? jeszcze wi?ksz? kontrol? nad atmosfer? w zespole i samopoczuciem poszczególnych pi?karzy, a ekran z podsumowaniem informacji o sytuacji w dru?ynie zdecydowanie u?atwi Ci prac?. Teraz ka?dy problem zidentyfikujesz w kilka sekund. A czy b?dziesz w stanie je równie szybko rozwi?za?? To zale?y wy??cznie od Ciebie!

Historia sezonu — ods?ona trzecia
To ju? trzecia ods?ona tej bardzo popularnej funkcji. W tym sezonie po raz pierwszy w historii specjalne statystyki i tabele zostan? w grze FIFA Manager 09 zaprezentowane z wykorzystaniem animacji i wideo. Przesz?o 20 filmów, muzyka dobrana do konkretnego kraju oraz wiele dodatkowych ekranów z nowymi informacjami (np. tabela roku, europejska dru?yna marze? czy najgorsza passa na pocz?tek sezonu) doskonale o?ywi? ?wiat mened?era klubu pi?karskiego.

Baza danych i edytor
W grze FIFA Manager 09 znajdziesz jeszcze wi?cej licencjonowanych lig. Teraz w bazie danych znajduje si? przesz?o 1 500 klubów i 25 000 zawodników. W profilach przesz?o 7 000 zawodników znajduj? si? ich zdj?cia. Dodatkowo do gry do??czony jest rozbudowany edytor bazy danych. Dzi?ki niemu gracze mog? dodawa? nowe ligi, kluby oraz tylu zawodników, ilu tylko dusza zapragnie.

Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay