FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Wywiady
Wywiad z Geraldem i Adrianem o FIFA Manager 13
Autor: Lukasvista - niedziela, 26 sierpnia 2012 - 15:21  |  Skomentuj artykuł

Do premiery FIFA Manager 13 zosta?y dwa miesi?ce, w zwi?zku z tym postanowili?my zobaczy? co s?ycha? w Bright Future. Na nasze pytania do wywiadu odpowiedzieli Adrian Wahl odpowiedzialny za baz? danych oraz Gerald Kohler jeden z projektantw gry. ?yczymy udanej lektury.


1. Na jakim aktualnie etapie prowadzone s? prace nad najnowsz? ods?on? menad?era?

Gerald: Osi?gn?li?my status alfa dwa tygodnie temu, wszystkie funkcje tegorocznej edycji gry zosta?y wprowadzone. W poprzednich dwch tygodniach zesp? naprawia? b??dy i b?dzie to kontynuowa? przez kolejne 7-8 tygodni. Nast?pnie rozpocznie si? proces produkcji p?yt DVD.

2. Jaki cel zesp? deweloperski postawi? sobie przy projektowaniu FIFAM 13 w tym roku?

Gerald: G?wnym celem by?o wprowadzenie do ?ycia relacji mi?dzy zawodnikami w zespole. W grze od teraz jest zupe?nie nowa sekcja, ktra skupia si? na hierarchii zespo?u, osobistych celach zawodnikw, powi?za? mi?dzy graczami, dobrej strukturze zespo?u itp. Wizualizowane jest to za pomoc? np. player matrix, piramidy hierarchii i team matrix. Baza danych b?dzie wiedzia?a ?e dwoje zawodnikw s? kuzynami lub bra?mi i b?dzie korzysta? z tego rodzaju informacji w grze. Na przyk?ad zawodnik mo?e postawi? sobie za cel gr? w jednej dru?ynie z bratem.

3. W zapowiedzi FIFAM 13 po wizycie naszego partnera gry-online.pl w Vancouver w?rd wielu pochlebnych opinii o grze trafi?y si? zarzuty ?e niektre pogaduszki brzmia?y strasznie dr?two i naiwnie oraz ?e skupiacie si? bardziej na wygl?dzie ni? taktyce. Mg?by? si? ustosunkowa? do tych zarzutw?

gerald1Gerald: FIFA MANAGER jest du?? gr? i w ci?gu roku pracujemy na wielu jej obszarach. Jest oko?o 15 nowych rozmw z zawodnikiem, niektre z nich wsp?pracuj? z now? sekcj? dynamiki zespo?u, ale wi?kszo?? z nich zosta?a dodana po ankiecie na naszej stronie. Ankieta jasno wskaza?a najwa?niejsze obszary do rozmw, np. oznajmienie zawodnikowi ?e nie jest ju? nam potrzebny, wyja?ni? przeniesienie do rezerwy, pogratulowa? mu za pewne wydarzenie lub trofeum, wreszcie wyt?umaczy? dlaczego powinien zaakceptowa? wypo?yczenie. To jest to czego chcieli u?ytkownicy i wdro?yli?my to.

Wygl?d gry jest dla nas wa?ny, bardzo istotn? zmian? w tym roku jest nowa rozdzielczo?? podstawowego ekranu - i to jest co?, co ka?demu graczowi si? spodoba. Efektem jest du?o lepsze do?wiadczenie u?ytkownika.

W sekcji taktycznej mamy rwnie? kilka ulepsze?, np. opcje taktyczne nie s? ju? ograniczone do 3 lub 5 r?nych warto?ci. Zamiast tego wybr jest teraz ci?g?y.

4. Wiele osb twierdzi ?e FIFA Manager zbli?a si? do kresu swoich mo?liwo?ci. Czy studio jest w stanie nas czym? jeszcze zaskoczy? np. nowym silnikiem nap?dzaj?cym tryb 3D?

Gerald: Nie mamy nowego trybu 3D, ale na pewno mamy wiele zaskakuj?cych funkcji w tegorocznej grze. Na przyk?ad now? opcj? w tym roku jest otrzymywanie funkcji za sukcesywne granie (nie mo?na po prostu ich "kupi?").

Oznacza to, ?e graj?c nawet wiele godzin w FIFA Manager wci?? s? nowe funkcje do zobaczenia. W sumie mo?esz doda? ich 30 do gry. Niektre z nich s? naprawd? wszechstronne.
Chcia?bym podkre?li?, ?e gra nie b?dzie posiada?a dodatkowych elementw za ktre trzeba zap?aci? dodatkowe pieni?dze, za wyj?tkiem Sezon Live / Baza danych Live us?ug? oferujemy ju? trzeci rok.

5. Czy grupa ressercherw w tym roku uleg?a powi?kszeniu i na jakim etapie prac aktualnie si? znajdujecie?

Adrian: Jeste?my zadowoleni zespo?u i z faktu ?e uda?o nam si? znale?? nowe osoby do krajw, ktre szukali?my. Oglnie posiadamy 60 resercherw. Wszyscy wys?ali ju? swj drugi plik przed ko?cowym terminem i teraz finalizuj? swoje kraje. Ostateczn? prac? prze?l? do nas na pocz?tku wrze?nia.

6. Adrian, jak widzisz dalszy rozwj funkcji Sezon Live? Czy w tej kwestii jeszcze by? co? zmieni??

Adrian: W tym roku po raz kolejny Sezon Live pozwoli nam usprawni? prac? nad g?wn? baz? danych. Ulepszyli?my edytor Sezon Live dzi?ki czemu mo?emy szybciej wprowadzi? raporty meczowe, wi?c mo?na sp?dzi? wi?cej czasu na analizowaniu statystyk. Z baza danych Live, dodan? w zesz?ym roku, mo?esz pobiera? zaktualizowan? baz? danych co tydzie?. Najlepsze trzy wzloty i upadki mo?na zobaczy? na naszej stronie internetowej, jak tylko Sezon Live zostanie uruchomiony.

7. Co sk?oni?o was do usuni?cia poziomw pozycji i zast?pienia jej odpowiedni? formu???

Adrian: Po wdro?eniu nowego systemu poziomu z poziomem pozycji i umiej?tno?ci cz?sto otrzymywa?em pytania od u?ytkownikw, ktrzy nie rozumieli obliczenia oglnego rankingu. Nowy system jest du?o bardziej intuicyjny ni? stary. Szczeglnie silnik 3D by?o trudno z balansowa? ze starym silnikiem poziomu, od teraz b?dzie to o wiele ?atwiejsze. Z FM13 b?dziemy rwnie? mie? takie same atrybuty jak FIFA 13, co jest du?ym plusem dla graczy, ktrzy graj? w obie gry.

8. Edytor z roku na rok staje si? coraz bardziej rozbudowanym narz?dziem umo?liwaj?cym stworzenie w?asnej bazy danych. Czy nadal masz pomys?y na jego ulepszenie i co zmieni?o si? w najnowszej wersji?

Adrian: Mam jeszcze wiele pomys?w na funkcj?, ktre chcia?bym zobaczy? w edytorze. Mamy list? mo?liwych nowych funkcji i liczy ona ponad 100 stron. W tym roku g?wnym ulepszeniem jest nowy system poziomu. Od teraz oglny ranking opiera si? na umiej?tno?ciach zawodnika w po??czeniu z jego stylem gry. Na przyk?ad Messi b?dzie dryblerem z ogln? ocen? napastnika 93 i snajperem z ocen? 80. Dodali?my rwnie? wiele nowych cech charakteru i wiele innych nowych funkcji.

9. W ostatnim wywiadzie obieca?e? przyjrze? si? skryptowi do naszej ligi, umo?liwiaj?c nam tym samym rozbudow? naszego flagowego dodatku. Czy w tej edycji mo?emy liczy? na pomoc?
gerald1
Adrian: W FIFA MANAGER 13 niestety nie mieli?my czasu aby poprawi? system skryptw.

10. W tym roku w?rd lokalizacji zabraknie ponownie j?zyka polskiego. Co s?dzisz o spolszczeniach robionych przez zwyk?ych userw jak mnie?

Gerald: Dla nas te dodatki s? bardzo wa?ne, poniewa? pozwalaj? one wielu u?ytkownikom na gr? mimo tego ?e nie mwi? po angielsku lub jednym z innych obs?ugiwanych j?zykw. FIFA MANAGER jest ogromn? gr? z mnstwem tekstu, dlatego profesjonalne t?umaczenie w grze jest bardzo drogie. Fakt, ?e jest tak du?o tekstu jest zdecydowanie du?a wad? dla nas, je?li chodzi o zlokalizowanie wersji, ale potrzebujemy po prostu du?o tre?ci i nie ma sensu jej redukowa?, a tym samym umniejszy? gr?. To proste - je?li coraz wi?cej ludzi zakupi gr? w Polsce istnieje bardzo du?a szansa, ?e gra b?dzie t?umaczona ponownie. Nadal 80% tekstu w naszej bazie danych istnieje w j?zyku polskim.

11. Czy obserwujecie poczynania konkurencji (czyt. Football Manager) by prbowa? by? zawsze przed nimi?

Gerald: To cz??? mojej pracy. Na rynku w tej chwili pozosta?y tylko dwie wielkie gry i s? one bardzo r?ne. Obie gry czasem obejmuj? te same tematy, ale wi?kszo?? funkcji jest realizowana w bardzo r?ny sposb. Patrzymy oczywi?cie na przegl?darki, gry mobilne i Facebook, aby zobaczy?, co dzieje si? w tych obszarach. Ale to tylko jedno ?rd?o, wa?niejsze jest spojrzenie na prawdziwy ?wiat pi?ki no?nej i zobaczy? co si? w nim dzieje i dostosowa? si? do najnowszych trendw.

Na koniec chcia?bym podzi?kowa? tobie za nieustaj?ce wsparcie, a zesp? FIFA MANAGER ?yczy wszystkim naszym graczom w Polsce, du?o zabawy z now? gr?!

Wywiad przeprowadzi? Lukasvista.
FIFAM.info Wszystkie prawa zastrze?one.
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay