FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Publicystyka
Kulisy lokalizacji FIFA Manager 12
Autor: Lukasvista - sobota, 18 lutego 2012 - 14:25  |  Skomentuj artykuł

KulisyNasze ?ycie jest tak skonstruowane ?e mimo najszczerszych ch?ci i planw jedna decyzja mo?e diametralnie wszystko zmieni?. Tak to bywa, ?e cz?owiek przywykaj?c do pewnych rzeczy, zaczyna traktowa? je jako co? oczywistego, a je?li z dnia na dzie? to traci zaczynaj? pada? pytania dlaczego? Takie samo sformu?owanie przysz?o mi na my?l na pocz?tku sierpnia, po emailu zawieraj?cym informacj? ?e utracili?my polsk? lokalizacj? gry.

Wiadomo?? ta by?a dla mnie dosy? du?ym zaskoczeniem, poniewa? nic nie zapowiada?o takiego obrotu sprawy. Nie b?d? ukrywa? ?e informacje z pocz?tku potraktowa?em z przymru?eniem oka, jednak moje dalsze kontakty potwierdzi?y nieoficjalnie taki przebieg sprawy. Melancholijnie wrci?em do czasw, kiedy zacz??em swoj? przygod? z FIFAM i jej t?umaczeniem. Ch?? udost?pnienia polskiej wersji j?zykowej FIFA Manager 12, szybko przep?yn??a mi przez my?l i utkwi?a jako cel do realizacji.

Zakasam r?kawy!

Organizacja pracy przy ka?dym przedsi?wzi?ciu to klucz do przysz?ego sukcesu. Jednak ju? na starcie napotka?em problem, a konkretnie nie dost?pno?? kilku plikw tworz?cych lokalizacj? gry. Moje pierwsze kroki skierowa?em wi?c do studia Bright Future, ktre jednak odmwi?o mi udost?pnienia ich z powodu wci?? trwaj?cych prac. Czas jest nieub?agany, wobec mnie rwnie?, tymczasem do premiery pozosta?o raptem 11 tygodni. Dzi?ki uczestnictwu w beta testach mog? na bie??co ?ledzi? rozwj gry i przyst?pi? do t?umaczenia g?wnego pliku lokalizacyjnego. Jednak w zwi?zku z tym ?e uczestnicz? w testach jestem obj?ty umow? tzw. NDA Tester oraz Beta Test Agreement. Zawarte w nich postanowienia, ktre musia?em zaakceptowa? jednoznacznie okre?laj? ?e udost?pnione mi materia?y s? tylko i wy??cznie do mojego wgl?du. W innym wypadku upubliczniaj?c je lub udost?pniaj?c niepowo?anej osobie mog? mnie czeka? konsekwencje prawne, ktrych lepiej unikn??.

Osamotniony przyst?puj? do t?umaczenia g?wnego interfejsu gry licz?cego 2324 stringi (ID) czyli oko?o 12 ty?. zda?. Warto na tym etapie wyt?umaczy? czym jest tzw. string, jest to konkretny tekst przywo?ywany z bazy danych w celu wy?wietlenia go w konkretnym miejscu na ekranie gry. Mo?e to by? etykieta przycisku lub opcji, lub te? kompletny artyku? w 'gazecie'. Ka?dy z tzw. stringw odpowiada jednemu ?a?cuchowi ID czyli identyfikatora pomagaj?cego nieraz zrozumie? kierunek t?umaczenia. W przeci?gu trzech tygodni by?em w stanie przet?umaczy? wst?pnie 626 stringw odpowiedzialnych za sponsorw i ?ycie prywatne, co w powi?zaniu z moj? w?asn? prac? i pozosta?ymi obowi?zkami da?o dosy? dobry wynik. Triumfuj?c kolejne przet?umaczone stringi, a tam samym zbli?aj?c si? do ko?ca cz?sto by?em zmuszony zrobi? krok do ty?u. Wielu z was stwierdzi zapewne, po co t?umaczy? co? co ju? by?o przet?umaczone? Problem polega na tym ?e wiele koncepcji rozgrywki, a zarazem tekstu ulega w fazie testw korekcie lub ca?kowitej zmianie. To sk?ania mnie do kolejnej analizy struktury pliku, korekcji zda? lub ponownego t?umaczenia. Tymczasem czas wywiera na mnie coraz wi?ksz? presj?

Dont give up!

Na pewnym etapie projektu, w zwi?zku z terminami przychodzi chwila zw?tpienia W takim wypadku pozostaj? dwie opcje: sprbuje cho? mog? nie da? rady lub poda? si? i nie t?umaczy?, bo nikt nic nie wie, oprcz mnie oraz EA i BF. Druga opcja w pewnym momencie braku si? wydaje si? najrozs?dniejsza, jednak zamierzony cel ustanowiony na pocz?tku sk?ania mnie do kontynuowania prac.

Tak oto na prze?omie 6 tygodnia do polskiej lokalizacji do??czy?o spolszczenie dnia testowego, sesji treningowych oraz przedmeczowych rozmw czyli oko?o 815 stringw. Suma ta daje ??cznie 1441 przet?umaczonych ID co stanowi?o oko?o 70% ca?o?ci tego pliku. Daj?c z siebie wszystko i za?amuj?c nie jedn? noc zmagam si? z zmor? tego? t?umaczenia czyli doroczne spotkania z cz?onkami. Ta nowa funkcja zawiera?a najwi?ksz? ilo?? zda? oraz ID w ca?ym t?umaczeniu. Dok?adnie 4 pa?dziernika g?wny plik interfejsu gry zostaje przet?umaczony w 100%. Poprawiaj?c b??dy lokalizacyjne oraz t?umacz?c pozosta?e elementy jak edytor bazy danych oraz przedmioty ?ycia prywatnego, czekam na tzw. translation kit czyli zbir plikw niezb?dnych do stworzenia spolszczenia FIFA Manager 12. Takowy otrzymuje nieca?e dwa tygodnie przed premier? od studia Bright Future, krtka analiza zawarto?ci odkrywa ogrom tegorocznej lokalizacji. Dwa tygodnie do premiery to nie wiele czasu, pora uruchomi? swoje znajomo?ci

Pomo?ecie? Pomo?emy!

Moja praca przy korekcie czy te? t?umaczeniu FIFAM trwa od wielu lat. W tym czasie pozna?em wielu wspania?ych ludzi na ktrych mog? liczy? i bez ktrych nie by?bym w stanie zrealizowa? wi?kszo?ci moich projektw. Kilka odbytych rozmw pozwoli?o mi nakre?li? dalszy plan dzia?ania. Tak oto licz?c wci?? dni do premiery, grupa pi?ciu osb przyst?puje do pracy nad PLP. Bartek oraz Robert zajeli si? przydzielon? korekt? g?wnego pliku oraz edytora. Sebek by? odpowiedzialny za kompilacj? pliku docx do csv, natomiast seba81 za t?umaczenie z niemieckiego, komentarzy pomeczowych i pyta? na konferencj?. Najtrudniejszy etap czyli przet?umaczenie blisko 300 wiadomo?ci e-mail otrzyma? mj kolega Jakub. Ja tymczasem przyst?pi?em do t?umaczenia pliku pomocy zawieraj?cego skromne 8 ty? zda? oraz kompletownia niezb?dnych plikw do polskiej lokalizacji. Dwa dni przed premier? zacz??em wszystkie elementy nades?ane przez moich kolegw kompilowa? do pliku gry, a p?niej do instalatora. W dniu premiery tu? po publikacji dodatku na stronie poczu?em entuzjazm jak artysta prezentuj?cy po raz pierwszy swoje dzie?o. Na usta sk?ada si? pytanie czy nie by? on przesadzony

Its over? Not yet!

Dzi? po blisko czterech miesi?cach gdy liczba ?ci?gni?? osi?gn??a granice 11 tysi?cy, wierze ?e po?wi?cony czas na Polish Localization Patch 12 nie zosta? zmarnowany. Lada dzie? zostanie wydana finalna wersja lokalizacji FIFA Manager, wie?cz?ca prac? nie tylko moj?, ale rwnie? moich przyjaci?. Chcia?bym im z tego miejsc podzi?kowa? za wsparcie, ktrego mi udzielili. Bez was w pewnych chwilach na prawd? nie by?o by ?atwo, wyda? ten dodatek. Oczywi?cie wydanie samego t?umaczenia nie by?o by mo?liwe bez wsp?pracy z studiem Bright Future, ktre nie usun??o czcionek i kodu gry odpowiedzialnego za nasz j?zyk. Ko?cz?c samemu przygod? z tegoroczn? wersj? PLP mog? zapewni? ?e wersja oznaczona numerkiem 13 jest nie tylko w fazie planowania ale tak?e prac

Ciekawostki z lokalizacji FIFA Manager 12

-??czna liczba wszystkich stringw w g?wnym pliku lokalizacyjnym wynosi: 313 45.

-Aktualna wersja pliku email zawiera 3290 wiadomo?ci.

-Zawarto?? pliku pomocy do trybu online i offline wy?wietlana jest w 311 miejscach w grze.

-Na ca?? lokalizacj? sk?ada si? ??cznie 86 plikw rozmieszczonych w 26 folderach.

-Kompilacja 8 plikw csv do formatu huf trwa oko?o 10 sekund.

Kilka screenw z przebiegu prac.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay