FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Poradniki
Autor: Liber - niedziela, 07 sierpnia 2011 - 19:35  |  Skomentuj artykuĹ‚
Stany Zjednoczone to kraj wielkich wie?owców, pieni?dzy i odwa?nych decyzji, ale tak?e wspania?ych i bardzo profesjonalnych lig z ró?nych dziedzin sportu. Kiedy? g?ównie kojarzone wy??cznie z NBA, NHL czy NFL, dzi? ?mia?o mo?na do??czy? do nich MLS - zawodow? lig? pi?karsk? znajduj?c? si? na najwy?szym szczeblu rozgrywek w USA i Kanadzie. Obecnie liga ta zaliczana jest do jednej z najlepszych na ?wiecie i co najwa?niejsze wci?? rozwija si? w zastraszaj?cym tempie. Wielkie pieni?dze jakie przeznaczane s? na ameryka?skie i kanadyjskie zespo?y oraz d??enie do pe?nego profesjonalizmu powoduj? coraz to wi?ksze zainteresowanie t? lig?. Widz? to tak?e najwi?ksze gwiazdy wspó?czesnego futbolu, które ch?tniej wybieraj? kierunek ameryka?ski jak cho?by David Beckham, Thierry Henry, Rafael Márquez czy Fredrik Ljungberg.

Jednak Major League Soccer nieco ró?ni si? od tych najlepszych na czele z Premier League i nie chodzi tylko o poziom sportowy, który co prawda z roku na rok jest coraz wy?szy, ale przede wszystkim z zasad jakie panuj? w tej lidze. Warto nadmieni?, ?e w rozgrywkach nie obowi?zuje regu?a awansu i spadku do tego do ligi zostaj? dopuszczone tylko zespo?y spe?niaj?ce restrykcyjne kryteria. To pokazuj? jak bardzo Amerykanom zale?y na zbudowaniu bardzo silnej ligi, poziomie równaj?c? si? nawet do najlepszych w Europie.

W opisie zespo?ów jakie zaprezentowa?em poni?ej mo?ecie si? dowiedzie? w jakim mniej wi?cej stopniu radz? sobie dane kluby i czego nale?y spodziewa? si? w ich prowadzeniu. Wiadomo, ?e nie jest to na 100% pewna prezentacja, jednak informacj?, które prze?ledzi?em przez miesi?c grania oraz 3-kotn? symulacje wybranych lig na pewno mo?e pomóc wam przy wyborze klubu z najpopularniejszego pa?stwa ?wiata. Tak wi?c zapraszam do lektury.Chicago Fire

Image

Nazwa klubu: Chicago Fire (pol. Chicago Fire)
Liga: Major League Soccer
Bud?et pocz?tkowy: 1,7 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 14/6
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Tak/Nie
Najlepszy pi?karz: Brian McBride (Stany Zjednoczone) - poziom 74
Najlepszy junior (do lat 21): Sean Johnson (Stany Zjednoczone) - poziom 63
Opis:

Chicago Fire to obecnie jedna z najlepszych ameryka?skich dru?yn. Dru?yna ma na swoim koncie 4 tryumfy w Pucharze krajowym oraz mistrzostwo ugrane w 1998 roku. W sk?adzie dru?yny graj? takie rekomendowane nazwiska jak McBride, Ljungberg czy Nery Castillo. Graj?c t? dru?yna z pocz?tku mo?emy osi?gn?? du?o, pó?niej jednak musimy si? liczy? z transferami. Kadra dru?yny z "Wietrznego miasta" jest dosy? podstarza?a, ale maj?c krajowy presti? na poziomie 14 b?dziemy mogli sprowadzi? warto?ciowych zawodników.

Ocena: Bardzo dobra. Wszystko pouk?adane i bardzo silny sk?ad z którym przez kilka sezonów mo?na wojowa? w lidze.

Club Deportivo Chivas USA

Image

Nazwa klubu: Club Deportivo Chivas USA (pol. Club Deportivo Chivas USA)
Liga: Major League Soccer
Bud?et pocz?tkowy: 1,8 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 9/4
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Tak
Najlepszy pi?karz: Giancarlo Maldonado (Wenezuela) - poziom 71
Najlepszy junior (do lat 21): Blair Gavin (Stany Zjednoczone) - poziom 64
Opis:

Decyduj?c si? na prowadzenie tego zespo?u musimy by? z pocz?tku przegotowani na trudn? walk? o góra ?rodek tabeli. Chivas dysponuj? bardzo przeci?tnym sk?adem co postawia nas w trudnej sytuacji juz na samym pocz?tku. Co prawda spadek z ligi nam nie grozi nawet jakby?my zaj?li ostanie miejsce, ale by walczy? o co? wi?cej ni? ?rodek tabeli b?dziemy musieli troch? popracowa?. Dru?yna z Los Angeles to ciekawy zespó? tym bardziej, ?e znajduj? si? on w r?kach prywatnego inwestora, ale by osi?gn?? nim co? wi?cej potrzeba do niego sporo cierpliwo?ci. Niemniej dru?yna jak na pocz?tek naszej menad?erskiej kariery na pewno do rozwa?enia.

Ocena: Przeci?tna. Plusem jest na pewno prywatny inwestor, ale jak na Stany to dosy? przeci?tna ekipa i do tego maj?ca na "swoim podwórku" bardzo medialnego konkurenta Los Angeles Galaxy.

Colorado Rapids

Image

Nazwa klubu: Colorado Rapids (pol. Colorado Rapids)
Liga: Major League Soccer
Bud?et pocz?tkowy: 1,5 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 9/4
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Tak
Najlepszy pi?karz: Claudio López (Argentyna) - poziom 73
Najlepszy junior (do lat 21): Anthony Wallace (Stany Zjednoczone) - poziom 58
Opis:

Zespó? z Denver to od kilku sezonów typowy ?redniak MLS, niemniej w sk?adzie mo?na znale?? dosy? ciekawe nazwiska jak cho?by Claudio López czy Conor Casey. W dru?ynie za to pró?no szuka? m?odych zdolnych juniorów którzy w ci?gu kilku najbli?szych sezonów mogliby wzmocni? nasz? kadr?. Colorado Rapids to ekipa dobra na góra trzy sezony, pó?niej lepiej zdecydowa? si? na przeprowadzk? do innej dru?yny.

Ocena: ?rednia. Dru?yna z przeci?tnym sk?adem i brakiem juniorów. Raczej nie polecam.

Columbus Crew

Image

Nazwa klubu: Columbus Crew (pol. Columbus Crew)
Liga: Major League Soccer
Bud?et pocz?tkowy: 1,6 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 12/5
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Tak
Najlepszy pi?karz: Guillermo Barros Schelotto (Argentyna) - poziom 76
Najlepszy junior (do lat 21): Dilaver Duka (Stany Zjednoczone) - poziom 56
Opis:

Sytuacja niemal identyczna jak w przypadku Colorado Rapids z ma?ym wyj?tkiem w postaci Guillermo Barros Schelotto. Argenty?ski napastnik w pierwszych sezonach mo?e bardzo nam pomóc w osi?gni?ciu ca?kiem przyzwoitych wyników. Problemem jest jednak jego wiek co sprawia, ?e po zako?czeniu przez niego kariery nie b?dziemy mieli tak naprawd? kim go zast?pi?. Columbus to dobra dru?yna w pocz?tkowych latach pó?niej bywa?o ró?nie, niemniej je?eli kto? chce powalczy? mo?e zdecydowa? si? na pokierowanie tym zespo?em.

Ocena: Przeci?tna. Dla chc?cych si? wykaza? jak najbardziej tak, ale raczej bez wi?kszych perspektyw.

D.C. United

Image

Nazwa klubu: D.C. United (pol. D.C. United)
Liga: Major League Soccer
Bud?et pocz?tkowy: 2,4 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 18/10
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Tak/Nie
Najlepszy pi?karz: Jaime Moreno (Boliwia) - poziom 74
Najlepszy junior (do lat 21): Andy Najar (Honduras) - poziom 64
Opis:

Jeden z najlepszych teamów w ca?ej historii Major League Soccer. Ca?kiem poka?ny jak na ameryka?skie warunki bud?et do tego bardzo wysoki presti? powoduj?, ?e t? dru?yn? mo?na osi?gn?? wiele. W sk?adzie taki weteran MLS jak Jaime Moreno oraz bardzo utalentowany Andy Najar na którego warto stawia?. Je?li kto? chce szybko i ?atwo zbudowa? silny zespó? nie tylko walcz?cy o mistrzostwo, ale tak?e o tytu?u mi?dzynarodowe powinien zdecydowa? si? na poprowadzenie tej dru?yny.

Ocena: ?wietna. Wszystko tak jak powinno by?. Jak najbardziej polecam!

FC Dallas

Image

Nazwa klubu: FC Dallas (pol. FC Dallas)
Liga: Major League Soccer
Bud?et pocz?tkowy: 1,9 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 10/4
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Tak
Najlepszy pi?karz: Kevin Hartman (Stany Zjednoczone) - poziom 72
Najlepszy junior (do lat 21): Brek Shea (Stany Zjednoczone) - poziom 63
Opis:

Dallas to zdecydowanie najs?abszy zespó? ligi, ale je?eli kto? ma ch?ci zbudowa? silny, dobrze prosperuj?cy team to jak najbardziej powinien to robi? w Teksasie. Prawie dwumilionowy bud?et oraz prywatny inwestor pozwol? nam w ci?gu pi?ciu sezonów zrobi? ze "s?abiaka" ligowego dru?yn? walcz?c? o najwy?sze cele.

Ocena: Pozytywna. Je?li po?wiecimy tej dru?yny cierpliwo?ci i zaanga?ujemy si? w budow? silnego sk?adu to kwesti? czasu b?dzie osi?gni?ty sukces.

Houston Dynamo

Image

Nazwa klubu: Houston Dynamo (pol. Houston Dynamo)
Liga: Major League Soccer
Bud?et pocz?tkowy: 2,1 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 12/3
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Tak/Nie
Najlepszy pi?karz: Pat Onstad (Kanada) - poziom 72
Najlepszy junior (do lat 21): Daniel Cruz (Stany Zjednoczone) - poziom 59
Opis:

Dru?yna z Houston to m?ody zespó? za?o?ony zaledwie 9 lat temu. Mimo tego klub ju? dzi? dysponuj? jednym z najsilniejszych sk?adów w MLS, do tego jeszcze wywalczone nie tak dawno dwa mistrzostwa kraju. Warto zainteresowa? si? t? dru?yn? bo jest to jedna z bogatszych dru?yn ameryka?sko-kanadyjskiej ligi. Houston Dynamo to dru?yna dla osób chc?cych pogra? w stabilnym i dobrze zarz?dzanym zespole. Z t? ekip? mo?na zdzia?a? du?o, a jak si? zadba tak?e o juniorów to mo?emy stworzy? naprawd? wspania?y "team" na d?ugi lata.

Ocena: ?wietna. Mo?na tym zespo?em naprawd? osi?gn?? du?o. Polecam.

Sporting Kansas City (w grze: Kansas City Wizards)

Image

Nazwa klubu: Sporting Kansas City (pol. Sporting Kansas City)
Liga: Major League Soccer
Bud?et pocz?tkowy: 1,5 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 11/4
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Tak/Nie
Najlepszy pi?karz: Josh Wolff (Stany Zjednoczone) - poziom 71
Najlepszy junior (do lat 21): Teal Bunbury (Kanada) - poziom 62
Opis:

Sporting Kansas City albo jak kto woli Kansas City Wizards to dosy? s?aba ekipa, co gorsza bez perspektyw na lepsze jutro. Sk?ad dru?yny ju? w sile wieku do tego dochodzi nie za wysoki bud?et. Ogólnie odradzam t? dru?yn? chyba, ?e kto? b?dzie mia? ochot? na granie ni? góra dwa sezony. Je?eli, jednak b?dziemy na tyle zdeterminowani i uprzemy si? by stworzy? tutaj co? ciekawego musimy si? liczy? z du?ymi przeszkodami oraz mas? po?wi?conego czasu.

Ocena: Poni?ej ?redniej. Sytuacja klubu nie jest najgorsza, ale nie ma co liczy? na szybkie sukcesy z t? dru?yn?. Osobi?cie nie polecam.

Los Angeles Galaxy

Image

Nazwa klubu: Los Angeles Galaxy (pol. Los Angeles Galaxy)
Liga: Major League Soccer
Bud?et pocz?tkowy: 2,5 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 17/10
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Tak
Najlepszy pi?karz: David Beckham (Anglia) - poziom 79
Najlepszy junior (do lat 21): Michael Stephens (Stany Zjednoczone) - poziom 65
Opis:

Obok New York Red Bulls najsilniejszy zespó? ligi ameryka?skiej, posiadaj?cy takie gwiazdy jak David Beckham, Landon Donovan i Eddie Lewis. ?y? nie umiera? chcia?oby si? powiedzie?. Los Angeles Galaxy to zdecydowanie najbardziej rozpoznawalny klub MLS, a do tego z siln? kadr? gwarantuj?c? walk? o mistrzostwo kraju. Decyduj?c si? na prowadzenie tego zespo?u musimy si? liczy? tylko z wysokimi celami.

Ocena: ?wietna. Jest to jeden z zespo?ów, który prowadzi si? dosy? ?atwo. Z pocz?tku nawet fajnie, ale pó?niej coraz nudniej, mimo to polecam.

New England Revolution

Image

Nazwa klubu: New England Revolution (pol. New England Revolution)
Liga: Major League Soccer
Bud?et pocz?tkowy: 2,0 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 10/6
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Tak
Najlepszy pi?karz: Matt Reis (Stany Zjednoczone) - poziom 72
Najlepszy junior (do lat 21): Sainey Nyassi (Gambia) - poziom 61
Opis:

Dru?yna z bardzo ma?ego miasteczka w Massachusetts z pocz?tku jest jednym ze s?abszych zespo?ów w MLS. Sytuacje w tej dru?ynie ratuj? jedynie bardzo du?y stadion oraz ca?kiem przyzwoity bud?et. Tak naprawd? New England Revolution to bardzo przeci?tna dru?yna, któr? co najwy?ej warto poprowadzi? na pocz?tku kariery, pó?niej, jednak nie ma co liczy? na jakie? wi?ksze sukcesy z tym team'em.

Ocena: Bardzo przeci?tna. Dobre przetarcie przed wi?ksz? karier?. Tyle.

New York Red Bulls

Image

Nazwa klubu: New York Red Bulls (pol. Nowy Jork Red Bulls)
Liga: Major League Soccer
Bud?et pocz?tkowy: 2,4 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 10/5
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Tak/Tak
Najlepszy pi?karz: Thierry Henry (Francja) - poziom 84
Najlepszy junior (do lat 21): Juan Agudelo (Stany Zjednczone) - poziom 58
Opis:

Pi?kne miasto, super stadion i do tego bardzo silny sk?ad, który tworz? takie gwiazdy jak Henry, Marquez czy Juan Ángel. Dru?yna z Nowego Jorku to dzi? na pewno najlepsza ekipa MLS. Je?eli zdecydujemy si? na gr? tym klubem to przede wszystkim powinni?my odm?odzi? nieco kadr? i celowa? tylko w najwy?sze cele. Ogólnie jak najbardziej polecam!

Ocena: Kapitalna. Dru?yna jeszcze bez znacz?cego sukcesu, ale to tylko kwestia czasu, bo takim sk?adem nie ma mo?liwo?ci nic nie osi?gn??.

Philadelphia Union

Image

Nazwa klubu: Philadelphia Union (pol. Philadelphia Union)
Liga: Major League Soccer
Bud?et pocz?tkowy: ? mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 0/0
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Nie
Najlepszy pi?karz: Eduardo Germán Coudet (Argentyna) - poziom 73
Najlepszy junior (do lat 21): Danny Mwanga (Kongo) - poziom 69
Opis:

Bardzo m?ody klub za?o?ony ledwie 3 lata temu, do tego debiutuj?cy w rozgrywkach MLS. Nie ma co si? spodziewa? wielkich wyników w pocz?tkowych etapach kariery t? dru?yn?. W zespole z Filadelfii pró?no szuka? gwiazd. Uwag? jedynie mo?na zwróci? na zawodników m?odych jak Danny Mwanga czy Roger Torres. Ogólnie mo?na budowa? histori? tym zespo?em, ale musimy liczy? si? z tym, ?e mo?e to potrwa? co najmniej kilka sezonów.

Ocena: Przeci?tna. Praktycznie budowanie nowej marki. Dla wytrwa?ych.

Real Salt Lake

Image

Nazwa klubu: Real Salt Lake (pol. Real Salt Lake)
Liga: Major League Soccer
Bud?et pocz?tkowy: 1,2 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 6/2
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Tak/Nie
Najlepszy pi?karz: Alvaro Saborío (Kostaryka) - poziom 71
Najlepszy junior (do lat 21): Nelson Ezequiel Gonzalez (Argentyna) - poziom 61
Opis:

Klub z Salt Lake City to jedna z silniejszych ekip Major League Soccer. Niemniej ci??ko j? porównywa? do Nowego Jorku, LA Galaxy czy nawet Chicago Fire. Liderem zespo?u jest Alvaro Saborío, który jako? za specjalnie nie razi swoim poziomem. W dru?ynie tak?e brakuj? juniorów co powoduj? pewne problem w przysz?o?ci, do tego dochodzi bardzo niski bud?et nie gwarantuj?cy nam "wielkich transferów". Ogólnie polecam na góra trzy sezony, pó?niej radz? zmieni? otoczenie.

Ocena: ?rednia. Z pocz?tku mo?na co? osi?gn?? pó?niej, jednak coraz s?abiej.

San Jose Earthquakes

Image

Nazwa klubu: San Jose Earthquakes (pol. San Jose Earthquakes)
Liga: Major League Soccer
Bud?et pocz?tkowy: 2,0 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 14/4
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Tak/Nie
Najlepszy pi?karz: Geovanni Deiberson Maurício "Geovanni" (Brazylia) - poziom 72
Najlepszy junior (do lat 21): Omar Jasseh (Gambia) - poziom 56
Opis:

Kolejna z przeci?tnych dru?yn w rozgrywkach MLS. Ani nie za s?aba, ani za dobra. Klub jedynym czym mo?e si? pochwali?, to ?wietnymi zawodnikami takimi jak Geovanni czy André Luiz, ale nie ma co ukrywa?, ?e s? oni w sile wieku i pograj? góra 2-3 sezony. Warto te? zaznaczy?, ?e San Jose Earthquakes to jeden z tych zespo?ów gdzie o juniorów si? po prostu nie dba. W klubie z Kalifornii na 25-osobowy sk?ad jest tylko jeden zawodnik poni?ej 21 roku ?ycia! Dru?yna dobra na pocz?tek kariery, pó?niej bywa ró?nie. Osobi?cie odradzam.

Ocena: Przeci?tna. Fajny bud?et i pocz?tkowy sk?ad, dobry zespó? na pocz?tki kariery, ale tylko pocz?tki.

Seattle Sounders FC

Image

Nazwa klubu: Seattle Sounders FC (pol. Seattle Sounders FC)
Liga: Major League Soccer
Bud?et pocz?tkowy: 1,5 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 8/4
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Nie/Tak
Najlepszy pi?karz: Blaise N'Kufo (Szwajcaria) - poziom 72
Najlepszy junior (do lat 21): Sanna Nyassi (Gambia) - poziom 60
Opis:

Bardzo ciekawa dru?yna maj? w swoim sk?adzie takich zawodników jak Blaise N'Kufo, Kasey Keller czy Tyrone Marshall do tego z du?ego miasta oraz z niema?ym bud?etem. Seattle to dru?yna dopiero raczkuj?ca w MLS i bez wi?kszych sukcesów, ale mo?na tu naprawd? zrobi? ?wietn? dru?yn?. Aby jednak tego dokona? b?dziemy musieli po?wieci? temu klubowi troch? czasu.

Ocena: Bardzo dobra. Je?eli kto? ma chocia? troch? cierpliwo?ci to jak najbardziej polecam!

Toronto FC

Image

Nazwa klubu: Toronto F.C. (pol. Toronto F.C.)
Liga: Major League Soccer
Bud?et pocz?tkowy: 1,7 mln €
Presja mediów: Normalna
Presti? w kraju/za granic?: 5/2
Spó?ka akcyjna/W?asno?? bogacza: Tak/Nie
Najlepszy pi?karz: Dwayne De Rosario (Kanada) - poziom 72
Najlepszy junior (do lat 21): Abdus Ibrahim (Etiopia) - poziom 62
Opis:

Jedyna kanadyjska dru?yna w rozgrywkach MLS (oczywi?cie je?eli chodzi o FIFAM11, bo w kolejnym sezonie dojd? ju? zespo?y Vancouver Whitecaps FC i Montreal Impact). Klub z aspiracjami, mo?e nie maj?cy w swojej kadrze takich gwiazd jak w Nowym Jorku i Los Angeles Galaxy, ale na pewno mo?na nimi powalczy?. Dobry zespó? na pierwsze lata kariery, je?eli zainwestujemy w rozwój juniorów z sezonu na sezon b?dziemy coraz silniejsi i mieli realne szanse na osi?gni?cie wysokich lokat.

Ocena: Dobra. Na pewno nale?y zadba? o kadr?, a kto wie mo?e w niedalekiej przysz?o?ci uda si? nam t? dru?yn? co? osi?gn??.
__________________________________________________________________________________________

1. Gra by?a symulowana na trzech róznych save'ach.
2. W ocenie dru?yn pod uwag? wzi?to ?redni? z tych trzech karier.
3. Wyniki oraz ocena przeze mnie opisana nie s? 100 procentow? gwarancj? przysz?o?ci danego klubu.
4. Wszystkie rozgrywki by?y symulowane na poziomie bardzo trudnym.
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay